การใช้ Google Scholar Citations Profile ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

การใช้ Google Scholar Citations Profile ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ
ขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ
Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ