การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอสมุดกลาง ในเมือง

IMG_5540-horz-vert