การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องสมุดกลาง ในเมืองค่ะ