“การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น”

IMG_3895-horz-vert

วันจันทร์และอังคารที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2559

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ

เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์