การออกแบบและสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

วันอังคารและพุธที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การออกแบบและสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ
PhotpShop2016