การสืนค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส่งเสริม สนันสนุนการบริการวิชาการ
เรื่อง “การสืนค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

eLib