การสร้างสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริง (AR) บนสมาร์ทโฟน สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์และอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม กุมภาพันธ์ 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูต
“การสร้างสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริง (AR) บนสมาร์ทโฟน สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”
โดยมีอาจารย์พงศธร ปาลี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

AR2016