การพัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device และ Smartwatch

Android 2016วันจันทร์และอังคารที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การพัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device และ Smartwatch”
โดยมี ดร.กอบเกียรติ สระอุบล เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)