“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 20 – 21 และ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง) ค่ะ

IMG_0633