การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Source Sigil

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Source Sigil

สำนักวิทยบริการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Source Sigil” ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยจัดอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ
สมัครเข้าร่วมอบรม Click https://goo.gl/vTNxrf