การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 รองผู้อำนวยการ และบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ