กษีณาลัย ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดโครงการ “กษีณาลัย ๒๕๕๙”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
และสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ในเมือง) ค่ะ
IMG_6250-vert