กลุ่ม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอซีทีเพื่อชุมชน

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมการจัดโครงการ

“สนับสนุน กลุ่ม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอซีทีเพื่อชุมชน”

ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

และ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

ณ ห้องเขียวมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

pi