ARIT News

พิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER)  โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี และมีคณาจารย์และนักศิกษาสาขาวิชาการออกแบบเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง

ARIT News

โปรแกรม Microsoft Office สำหรับสร้างวิทยากร (Train The Trainer)

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Microsoft Office สำหรับสร้างวิทยากร (Train The Trainer) โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในการฝึกอบรมดังกล่าว

ARIT News

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการ นางทัศนัย์ กระโจม และนายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ARIT News

การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่บริการเพื่อสังเคราะห์ศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายพงศ์พันธ์ สุวรรณเตมีย์ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “โครงการพื้นที่บริการ เพื่อสังเคราะห์ศักยภาพสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ARIT News

บรรยากาศกิจกรรมสื่อรักแทนใจ 🌹

บรรยากาศกิจกรรมสื่อรักแทนใจ 🌹 ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันแรกค่ะ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก สำหรับท่านใดที่สนใจยังมีเวลาเหลืออีก 2 วันนะคะ ยังมียังมีดอกกุหลาบริบบิ้น D.I.Y  สวย ๆ รอให้จัดช่อ ไว้มอบให้กับคนที่รักในวันแห่งความรัก ❤️💐🌹 ณ หอสมุดกลาง ในเมือง และห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ บางคล้า

ARIT News

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : กิจกรรมสื่อรักแทนใจ 🌹

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในกิจกรรมสื่อรักแทนใจ 🌹🌷💐 โดยมีกิจกรรมการสอนจัดช่อดอกกุหลาบริบบิ้น D.I.Y และแจกฟรีดอกกุหลาบริบบิ้น D.I.Y ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอสมุดกลาง ในเมือง

ARIT News

โครงการการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิทยบริการ และบุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ได้จัดโครงการ “การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ” เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างทักษะการสืบค้น การเข้าถึงสารสนเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ARIT News

โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค miniTCDC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค miniTCDC “แหล่งความรู้ด้านการออกแบบ …ใกล้ตัวคุณ” เป็นแหล่งบริการความคิดสร้างสรรค์ที่ย่อส่วนบริการของ TCDC สู่สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค มุ่งหวังการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา และว่าที่บัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเปิดให้บริการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)