ARIT News

โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค miniTCDC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค miniTCDC “แหล่งความรู้ด้านการออกแบบ …ใกล้ตัวคุณ” เป็นแหล่งบริการความคิดสร้างสรรค์ที่ย่อส่วนบริการของ TCDC สู่สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค มุ่งหวังการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา และว่าที่บัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเปิดให้บริการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ARIT News

โครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO eBooks Collection

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO eBooks Collection ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ได้ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย เป็นต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

ARIT News

ประชุมนักศึกษาฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน ให้กับนางสาวมนัญชญา ปิ่นปรีเปรม นักศึกษาฝึกงาน จากคณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง

ARIT News

แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิทยบริการ และบุคลากรในกลุ่มงาน ได้แนะนำการสืบค้นทรัพากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอสมุดกลาง ในเมือง

ARIT News

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ศาสตร์แห่งชาติ 2561”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ห้อง Computer Center ได้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ

ARIT News

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบชุดหนังสือ “เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา”

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบชุดหนังสือ “เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา” จำนวน 6,110 เล่ม จัดทำโดย สำนักพิมพ์บรรลือสาส์นผ่านฟ้า โดยมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แจกคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน คนงาน และพนักงานขับรถ เพื่อให้ทราบถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีรองกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ […]