ARIT News

การใช้ Google Scholar Citations Profile อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันพุธ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile ให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ