โครงการพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มรร

14Jan2018วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

WUNCA 36th

WUNCA 36thวันที่ 17-19 มกราคม 2561
รองผู้อำนวยการ และบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 36
(WUNCA 36th) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่ะ

แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Science RRU Open House 2018

Sci Programวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9
สำหรับการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับวุฒิ ปวส./อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
ในกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร Science RRU Open House 2018
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ

Science RRU Open House 2018

SCI Open House 2018วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง Computer Center สำหรับการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ในกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร Science RRU Open House 2018
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ

🙏 ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2561 🙏

HNY2018วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มอบของที่ระลึกพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ