ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การผลิตอาหารและจัดการน้ำฯ

IMG_0311-horz-vert
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการแต่งตั้งคณะเป็นกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ดำเนินโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การผลิตอาหารและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

IMG_9944-vertวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙ น.
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ค่ะ

รับฟังนำการเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

CEFRวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรภายในกลุ่มงาน
ได้เข้ารับฟังนำการเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัทไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการจัดทำแบบทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

35th WUNCA

35th WUNCAวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีค่ะ

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา มรร.

RRU Plan 2017 1วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องเข้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์