ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา มรร.

RRU Plan 2017 1วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องเข้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

โครงการสัมมนาฯ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรร. ระยะ 4 ปี

RRU Plan  2018
วันจันทร์และอังคารที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงาน

BSRU

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้มีการต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานจาก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ระหว่าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ ห้องการะเกด ในเมือง

พิธีลงนามความร่วมมือ มรภ.ราชนครินทร์ กับ บ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บ.แพคกอน จำกัด

MOU CAT 2017
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding)
ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท แพคกอน จำกัด ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

RRU 2017
วันพุธ – วันศุกร์ที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560
บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ในหัวข้อ
“สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์