โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

IMG_7819-horz-vert

วันจันทร์ถึงวันพุธที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โดยมี นางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๒

Planวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๒ จะดำเนินติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบแบบสอบถามออนไลน์
ณ ห้อง Computer Center อาคาร 1 ชั้น 1 ในเมือง

เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส

IMG_7622-horz-vertวันเสาร์และอาทิตยที่ 14 – 15 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส”
โดยมีนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

Social Mediaวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 12 – 13 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์”
โดยมี อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)