หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

8Dec2017วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)”
โดยมี นางสาวกัญญ์ญาณ์ มาลัย นักวิชาการคลังปฎิบัติการ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ

ค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ นร. มัธยมศึกษาสังกัด สพฐ.

EEC 2017

สำนักงานบริการและการพัฒนาองค์ความรู้ ได้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 1,152 คน โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2. หลักสูตรเทคโนโลยีเกมและแอนิเมชั่น
3. หลักสูตร Internet of Things (IoT) และ 4. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

โครงการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

Prakanวันจันทร์และอังคารที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

อบรม Google Application สำหรับผู้บริหาร

IMG_3492-horz-vertวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการอบรม Google Application สำหรับผู้บริหาร
เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)
โดยมี อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ