ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

IMG_3420-horz-vert
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชนครินทร์
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ

 

การตรวจติดตามและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

IMG_2671-horz-vertสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการตรวจติดตามและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ในเมือง
ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์
2. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา
3. อาจารย์เมธี พรมศิลา

รับฟังการนำเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2

IMG_09321-vertวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และบุคลากรภายในกลุ่มงานได้เข้ารับฟัง
การนำเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัทแอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการจัดทำแบบทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การผลิตอาหารและจัดการน้ำฯ

IMG_0311-horz-vert
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการแต่งตั้งคณะเป็นกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ดำเนินโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การผลิตอาหารและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

IMG_9944-vertวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙ น.
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ค่ะ