ARIT News

การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🖥️⌨️🖱️✅

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 📝 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ✅

ARIT News

ขอแสดงความยินดี

😊 ขอแสดงความยินดีกับ 🙏🏼 🎉 นางสาลินี บุญนาค 🎉 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✍🏼 ที่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 🧾☑️

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ✅ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 🧾☑️

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 🧾☑️ ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี