รับฟังนำการเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

CEFRวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรภายในกลุ่มงาน
ได้เข้ารับฟังนำการเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัทไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการจัดทำแบบทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

35th WUNCA

35th WUNCAวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีค่ะ

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา มรร.

RRU Plan 2017 1วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องเข้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

โครงการสัมมนาฯ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรร. ระยะ 4 ปี

RRU Plan  2018
วันจันทร์และอังคารที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงาน

BSRU

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้มีการต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานจาก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ระหว่าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ ห้องการะเกด ในเมือง