ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

RRU 2017
วันพุธ – วันศุกร์ที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560
บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ในหัวข้อ
“สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

EEC 2017

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ
“การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2560

Plan 2017 2

วันอังคารและพุธที่ 18 – 19 เมษายน 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ
“ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560″
ณ หอสมุดกลาง ในเมือง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

IMG_7819-horz-vert

วันจันทร์ถึงวันพุธที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โดยมี นางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)