ARIT News

อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

ARIT News

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานฯ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ARIT News

ปรับแก้รูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 รองผู้อำนวยการ และบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการปรับแก้รูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ณ ห้องประชุม หอสมุดกลาง ในเมืองค่ะ

ARIT News

ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการบริการงานงบประมาณและการเงินการบัญชี 3 มิติ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการบริการงานงบประมาณ และการเงินการบัญชี 3 มิติ โดยมีหัวหน้าและบุคลากรหน่วยงานคลัง เป็นผู้ชี้แจงการใช้งานระบบดังกล่าว ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)