โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ

22219256_1570895816289852_1393875927_o-horz-vertวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาพรัฐ
สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ

แผลกุลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

22091757_1567598926619541_654124677_n-horz-vertวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ
เรื่อง แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องน้ำตาลจีน อาคารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

IMG_3420-horz-vert
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชนครินทร์
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ

 

การตรวจติดตามและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

IMG_2671-horz-vertสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการตรวจติดตามและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ในเมือง
ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์
2. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา
3. อาจารย์เมธี พรมศิลา

รับฟังการนำเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2

IMG_09321-vertวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และบุคลากรภายในกลุ่มงานได้เข้ารับฟัง
การนำเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัทแอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการจัดทำแบบทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ