มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงาน

BSRU

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้มีการต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรเข้าศึกษาดูงานจาก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ระหว่าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ ห้องการะเกด ในเมือง

พิธีลงนามความร่วมมือ มรภ.ราชนครินทร์ กับ บ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บ.แพคกอน จำกัด

MOU CAT 2017
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding)
ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท แพคกอน จำกัด ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

RRU 2017
วันพุธ – วันศุกร์ที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560
บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ในหัวข้อ
“สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

EEC 2017

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ
“การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2560

Plan 2017 2

วันอังคารและพุธที่ 18 – 19 เมษายน 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ
“ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560″
ณ หอสมุดกลาง ในเมือง