โครงการอบรมวัดระดับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562


วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 726) อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับอบรมนักศึกษาจีน “โครงการอบรมวัดระดับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562” จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *