โครงการอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

EEC 2018วันที่ 18 – 20 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
จึงจัดโครงการอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล
โดยมีอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับผิดขอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 900 ค่ะ

ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการบริการงานงบประมาณและการเงินการบัญชี 3 มิติ ระบบใหม่

IMG_6130-horz-vertวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 8.00 – 16.30 น.
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
การบริการงานงบประมาณและการเงินการบัญชี 3 มิติ ระบบใหม่
โดยมี อ.วิรัช งอกงาม เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ

Webometrics Rank of World University

IMG_20180405_135457-vertวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญประชุม
บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและดูแลเว็บไซต์
เพื่อทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยวิธีของ Webometrics Rank of World University ณ ห้องประชุม หอสมุด ในเมืองค่ะ

ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย (Wifi) และไฟฟ้า หมู่บ้านอาจารย์ มรร.

IMG_20180403_103143-horz-vertวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 บริษัท เอ.เอส. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ได้เข้าติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย (Wifi) และไฟฟ้า
ณ หมู่บ้านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ

อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม

IMG_20180329_101204-horz-vertวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม”
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ